Uprawnienia odszkodowawcze strażaków.

UPRAWNIENIA ODSZKODOWAWCZE STRAŻAKÓW OSP

 • Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także członkowi ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej "osobą poszkodowaną", który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:
  1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  2) renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

 • Członkom rodziny osoby poszkodowanej, która zmarła wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, przysługuje:
  1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej,
  2) renta rodzinna,
  3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

 • Zasada ustalania odszkodowania:

  Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przysługują na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.

  Renty- zasada ogólna:
  Przysługują: osobom poszkodowanym będącym członkami ochotniczych straży pożarnych oraz członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

  Odszkodowania za szkody w mieniu:
  - Ustala i wypłaca, podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w związku ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej.
  - Odszkodowanie przysługujące osobie poszkodowanej lub członkowi rodziny osoby poszkodowanej będącej członkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala i wypłaca właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 • Zasady ustalenia wysokości odszkodowania:
  - W razie utraty lub całkowitego zniszczenia mienia odszkodowanie ustala się według ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania, z uwzględnieniem stopnia zużycia mienia,
  - w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stanowi równowartość przywrócenia go do stanu sprzed wypadku; jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego mienia, wypłaca się odszkodowanie w wysokości określonej w pkt 1.
      Osobie poszkodowanej, której świadczenia odszkodowawcze, o których mowa w ust. 1, przysługują także z tytułu stosunku pracy lub służby albo ubezpieczenia społecznego lub majątkowego, przyznaje się jedno świadczenie wybrane przez zainteresowanego.

  Więcej:
  1) Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej strazy pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich smierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin. (do pobrania >>>)
  2) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380 . brzmienie od 8 września 2012) - Rozdział V "Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych" (do pobrania >>>)

 wstecz